Εθνικό Θέατρο

Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού ασφάλισης κτιρίων

31.5.2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.EΘ: 1254/340-19, ΑΔΑ: 722Ω469ΗΓΥ-ΑΒΠ, ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC006225085 2017-05-23)
------------------------
Διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 15, υπό τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», και στην περ. 15.2 στην περίπτωση  μη έκδοσης του υπό στοιχεία “v” Πιστοποιητικού Περιθωρίου Φερεγγυότητας και του υπό στοιχεία “vi”  Πιστοποιητικού Καλύψεως Τεχνικών Αποθεμάτων, θα προσκομίζεται από τον προσωρινό ανάδοχο Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δικηγόρο, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
Τα ως άνω πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την Εποπτεύουσα Αρχή και ότι
Η εταιρεία - προσωρινός ανάδοχος διατηρεί συνεχώς επαρκές διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας, ανάλογο προς το σύνολο των δραστηριοτήτων της καθώς επίσης και τα απαιτούμενα Τεχνικά Αποθέματα ανά κλάδο.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΑ

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση του περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.