Εθνικό ΘέατροΕθνικό Θέατρο

Όροι Συμμετοχής στο Instameet του Εθνικού Θεάτρου

20.6.2018

1.Το ΝΠΙΔ «Εθνικό Θέατρο», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 22 – 24, και εκπροσωπείται νόμιμα, καλούμενο εφεξής ως «Διοργανωτής», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω χρήσης φόρμας της Google και της ιστοσελίδας του www.n-t.gr, συνάντηση Instameet με τίτλο «A Rehearsal Experience @National Theatre», καλούμενη εφεξής «Συνάντηση». Η «Συνάντηση» θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης 4 Ιουλίου 2018.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην «Συνάντηση» αυτή έχουν όλοι οι ενήλικες άνω των 18 ετών, που κατοικούν ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, οι οποίοι διατηρούν δημόσιο προφίλ στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Instagram. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι του Εθνικού Θεάτρου, οι συγγενείς τους  α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής απαιτείται ο ενδιαφερόμενος:
•    Να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για την συμμετοχή στοιχεία που εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική φόρμα... 
•    Να υποβάλει την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην φόρμα αυτή.
•    Να διατηρεί δημόσιο προφίλ στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Instagram.

4. Οι δηλώσεις συμμετοχής ενδιαφέροντος θα αριθμούνται από το 1 με αύξοντα αριθμό κατά χρονολογική σειρά υποβολής της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία (1) αιτήσεις.

5. Οι φόρμες συμμετοχής θα παραμείνουν στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή («αέρα») από την Τετάρτη 20-6-2018, ώρα 22:00 μ.μ. μέχρι τις 27-6-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00 μ.μ.

6. Μετά από επιλογή που θα γίνει από το Τμήμα Προβολής και Επικοινωνίας του Εθνικού Θεάτρου, θα αναδειχθούν οι δεκαπέντε (15) κατά το μέγιστο συμμετέχοντες των οποίων τα προφίλ στο Instagram, έχουν φωτογραφικό υλικό με αισθητική αρτιότητα και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Η επιλογή αποσκοπεί στην σύνθεση μιας ομάδας συμμετεχόντων με εκπροσώπους από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και προσεγγίσεων που εκφράζονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. 

7. Τα ονόματα των ατόμων που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 28-6-2018 στις 18:00 το απόγευμα από τον λογαριασμό του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/EthnikoTheatro/), την επίσημη ιστοσελίδα του Διοργανωτή (http://www.n-t.gr/) και τον λογαριασμό του Διοργανωτή στο Instagram (www.instagram.com/g.n.theatre/) την ίδια ημέρα και ώρα. Αυτοί που θα επιλεγούν, θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αποδοχής της συμμετοχής τους στο contest@n-t.gr στο οποίο θα συμπεριλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και τα στοιχεία του προφίλ τους στο Instagram εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την σχετική ανακοίνωση των ονομάτων  στα προαναφερόμενα μέσα, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 29-6-2018 στις 18:00. 

8. Σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς που θα επιλεγούν δεν αποδεχθεί για οιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή του ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία του με το θέατρο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την σχετική ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στα προαναφερόμενα μέσα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του και η συμμετοχή του ακυρώνεται οριστικά.

9. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι απολύτως προσωπικές, δεν μεταβιβάζονται  και δεν ανταλλάσσονται. Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των προσωπικών τους στοιχείων. 

10. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν για την ακριβή ώρα και τον τόπο προσέλευσής τους για συμμετοχή στην «Συνάντηση», μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 2-7-2018. Κατά την προσέλευσή τους  θα πρέπει να επιδείξουν στην/στον εκπρόσωπο του Εθνικού Θεάτρου κάθε έγγραφο (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας κλπ) για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος ή εφόσον τα στοιχεία που δόθηκαν από τον συμμετέχοντα είναι ελλιπή, ανακριβή ή ψευδή.

12. Οι συμμετέχοντες, με την συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής τους στην «Συνάντηση» αποδέχονται ανεπιφύλαχτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν  κανένα δικαίωμα,  ή οποιασδήποτε μορφής απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της λήξασας «Συνάντησης» , είτε  αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

13. Ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της «Συνάντησης» καθώς και να τροποποιήσει, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση του και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την «Συνάντηση» προβαίνοντας όμως στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα  http://www.n-t.gr/. Ο Διοργανωτής  διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές για σοβαρό λόγο με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στη «Συνάντηση», μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή, των καλλιτεχνών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κλπ. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

14. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λογότυπα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των απαντήσεων που υποβάλουν στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής οι συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής  δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων από τους συμμετέχοντες.

15. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην «Συνάντηση» προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της «Συνάντησης» επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται, ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και τους όρους χρήσης φορμών της Google και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι του Διοργανωτή. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνικό λόγο προκύψει στην φόρμα της Google και την ιστοσελίδα του Διοργανωτή, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της «Συνάντησης» ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω μη καταχώρησης της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής τους.

16. Οι συμμετέχοντες στην «Συνάντηση» δια της συμμετοχής τους παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή της «Συνάντησης» ή/και των αποτελεσμάτων της με κάθε τρόπο όπως π.χ. μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Το Εθνικό Θέατρο – Διοργανωτής δηλώνει και εγγυάται ότι τα στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού (διαδικασία επιλογής για συμμετοχή στην «Συνάντηση»), πλην των περιπτώσεων που οι ίδιοι επιλέξουν να παρέχουν την ρητή συγκατάθεσή τους, προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις παραστάσεις, δράσεις, προσφορές, διαγωνισμούς και συναντήσεις του Διοργανωτή.

17. Ο Διοργανωτής δεσμεύεται ότι δεν θα παραχωρήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε τρίτους. 

18. Η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά και η συμμετοχή στην «Συνάντηση» συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και την ανεπιφύλακτη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή. Οποιοσδήποτε δε από αυτούς που θα επιλεγούν, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της προσέλευσής του στην «Συνάντηση», μπορεί να αποκλεισθεί, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

19. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην «Συνάντηση» βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.n-t.gr/. Η «Συνάντηση» δεν χρηματοδοτείται και δεν διοργανώνεται ή υποστηρίζεται από το Instagram και την Google. Το Instagram και η Google δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ούτε το Εθνικό Θέατρο φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι τoυ Instagram και της Google για την παρούσα «Συνάντηση».

20. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την «Συνάντηση» που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

21. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους παρακαλούμε μην προβείτε στην υποβολή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σας στην «Συνάντηση».
Καλή επιτυχία!


 

Τελευταία ενημέρωση: 20/06/2018

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ What'sON

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση του περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.

Cookies