Εθνικό ΘέατροΕθνικό Θέατρο

Αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση ενός/μιας Συνεργάτη/ριας Γενικού/ής Συντονιστή/ριας Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Πανελλήνιοι Αγώνες Μαθητικού Θεάτρου»

28.6.2022

Το Εθνικό Θέατρο ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση ενός/μιας Συνεργάτη/ριας Γενικού/ής Συντονιστή/ριας Έργου (ΚΩΔ 1.2) σύμφωνα με την Πρόσκληση ΑΠ.2498/31.5.22 (ΑΔΑ: ΨΛΙΑ469ΗΓΥ-6Δ2), στο πλαίσιο του ΠΕ1 «Συντονισμός, οργάνωση και παρακολούθηση του προγράμματος» του Υποέργου 2 της Πράξης «Πανελλήνιοι Αγώνες Μαθητικού Θεάτρου» (ΟΠΣ 5127935) που έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και δια βίου μάθηση 2014-2020.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο Εθνικό Θέατρο ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Εθνικό Θέατρο, στην διεύθυνση Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα ΤΚ 104 37, υπόψη της κυρίας Ειρήνης Μουντράκη. Σε περίπτωση αποστολής της ένστασης με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει επί ποινή απόρριψης, την ημέρα της ταχυδρομικής αποστολής, να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση secretariat@n-t.gr αντίγραφο του αποδεικτικού αποστολής (απόδειξη ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα) με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και στον κωδικό και τον τίτλο της ειδικότητας για την οποία υποβάλει ένσταση.

 

Αθήνα, 28-06-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ


Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο στην ενότητα Downloads παρακάτω.

 

Τελευταία ενημέρωση: 28/06/2022

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση του περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.

Cookies